För vårdgivare

Kliniken är hjärtat i vår verksamhet

På Wonsas klinik träffar människor som utsatts för sexuella övergrepp, läkare, terapeuter och psykologer med särskild kompetens inom området. Anhöriga är också välkomna.

Vår första klinik finns i Stockholm och ligger i Grillska huset som ägs av Stadsmissionen, vid Stortorget i Gamla Stan.

Adress:
Stortorget 3, 1 tr.
111 29 Stockholm

Remittering

Vi har remisskrav för behandling på traumamottagningen inom ramen för högkostnadsskyddet. Både läkare och terapeuter kan skicka remiss till Wonsa. Den första kontakten sker oftast via sms, så glöm inte att kontrollera att aktuellt telefonnummer finns med i remissen.

Innan du börjar remittera till oss behöver ett avtal tecknas mellan aktuell vårdcentral och Wonsa. Det kostar ingenting. I nuläget kan vi bara ta emot pappersremisser. Vi har remissgenomgång en gång per vecka. Remissbekräftelse och kontakt med nya patienter sker i anslutning till varje remissgenomgång.

Remisser skickas till: Wonsa, Stortorget 3, 1 tr. 111 29 Stockholm.

Det krävs ingen remiss för besök på vår läkarmottagning som kostar 200 kronor.

Avtal

Det är lätt för en vårdcentral att teckna avtal med Wonsa, och det kostar ingenting. Kontakta oss här eller på info@wonsa.org om du vill veta mer eller teckna avtal med oss direkt.

Genom avtalet blir Wonsa en underleverantör för psykosociala insatser till aktuell vårdcentral. I avtalet fastställs hur många besök som patienter kan göra per remiss. I mallavtalet finns 20-40 besök angivet.

Fakturering sker månadsvis till inremitterande vårdcentral. Fakturabeloppet är gällande SLL:s ersättning för psykosociala besök inom primärvården. Till fakturan bifogas besöksdatum och patientdata. Allt så att berörd inremitterande vårdcentral kan kassaregistrera den psykosociala insatsen, som givits inom ramen för den egna verksamheten, genom underleverantören Wonsa. I samband med kassaregistreringen skickar inremitterande vårdcentral faktura på patientavgiften till de patienter som inte har högkostnadskort.

I samband med att avtal tecknas kommer vi gärna och berättar om Wonsa och ger en sammanfattning av föreläsningen ”Att våga fråga” (läs mer om föreläsningen här).

Vill du veta mer? Maila oss här eller på info@wonsa.org.

Läkarmottagning 

Läkarmottagningen bemannas av en volontärlinje, med specialister och ST-läkare i allmänmedicin. Gynekologer och psykiatriker finns också kopplade till mottagningen. Alla läkare som arbetar för Wonsa har särskild kompetens om sexuella övergrepp och våldsutsatta patienter.

Många patienter tycker det är svårt att berätta om de övergrepp och det våld som de utsatts för. Också för anhöriga kan situationen ibland bli väldigt svår, särskilt när barn är involverade. Att träffa en läkare som har kunskap i området upplevs ofta som en stor lättnad. När traumabehandling behövs kan ett nära samarbete mellan läkare, terapeut och patient stärka den läkande processen. Mediciner kan finjusteras upp och ner utifrån behov, och sjukskrivningar fungerar som aktiva verktyg för läkning och rehabilitering.

Det krävs ingen remiss för att komma till Wonsas läkarmottagning. Alla läkarbesök kostar 200 kronor.

Traumamottagningen

På traumamottagningen har alla terapeuter, utöver en grundläggande terapeututbildning, stor erfarenhet av att arbeta med såväl enkla som komplexa trauman, och alla har särskild kunskap om sexuella övergrepp. Klienter kan komma till oss som privatbetalande eller med remiss. För remitterade patienter kostar varje besök 100 kronor, och högkostnadskort gäller. För aktuellt pris för privatbetalande, kontakta oss på mottagningen@wonsa.org.

Våra behandlingar

Det kan behövas allt från enstaka stödsamtal till flera år av olika typer av behandlingsmetoder för att läka alla sår efter sexuella övergrepp, våldtäkter eller annat mellanmänskligt våld. Vi kan inte göra allt. Men vi anser att det är en mänsklig rättighet att få hjälp att förstå att det brott personen utsatts för, nu är över. Därför fokuserar vi på att lindra PTSD-symtom.

Det finns olika typer av traumabehandlingar. Ofta används tekniker som kompletterar verbal kommunikation, och nästan alltid behöver kroppen involveras i behandlingen. Målet är att hjälpa våra patienter att landa här och nu utan rädsla för det som hände då. Vanligen tar en traumabehandling cirka 90 minuter. Vid ett enkelt trauma kan det räcka med en till tre behandlingar. Vid komplexa trauman är vår erfarenhet att det behövs mellan 10-20 behandlingar. Att läka helt efter komplexa trauman kan dock ta ännu längre tid än så.

Vi har tre olika kriterier för att besluta om vilka traumaspecifika metoder och tekniker som får användas på Wonsas mottagning.

  • Det ska finnas vetenskaplig evidens för metoden,
    eller
  • Det ska finnas en teori och förklaringsmodell som är logisk och som är möjlig att testa och studera vetenskapligt
    och
  • Metoden ska upplevas som uthärdlig av våra patienter

Utifrån dessa kriterier erbjuder Wonsa i dag EMDR, Lifespan Integration och Somatic Experience. Vi arbetar inte med direkta eller intensiva exponeringar.

Erfarenhet visar att ett av de bästa sätten att minska skam och öka känslan av gemenskap och styrka är att träffa andra som utsatts för samma sak. Därför erbjuder och rekommenderar vi våra patienter att delta i stödgrupper hos de organisationer som vi samarbetar med.

EMDR

EMDR är en traumafokuserad behandlingsmetod som utvecklades av psykologen och forskaren Francine Shapiro i slutet av 1980 talet. Startskottet för metoden var när Shapiro under en promenad märkte hur obehag från egna traumatiska minnen minskade när hon lät blicken röra sig horisontellt från sida till sida.

Metoden är protokollbaserad. I den behandlande fasen används bilateral stimulering av hjärnan för att minska den negativa upplevelsen av ett identifierat minne. Den bilaterala stimuleringen skapas genom ögonrörelser eller genom att växelvis beröra till exempel höger och vänster hand eller knä. Ett flertal studier visar på en kraftig minskning av traumarelaterade symtom efter avslutad behandling.

Behandlingen bygger på exponering, men erfarenhet visar att patienterna ofta upplever att exponeringen blir mindre plågsamma i och med den bilaterala stimuleringen. Om exponeringen blir allt för plågsam så hjälper terapeuten patienten att återfinna lugn och trygghet.

Verkningsmekanismen bakom EMDRs effekt är inte helt klarlagd. Vissa menar att den bilaterala stimuleringen saknar betydelse, och att effekten kommer från exponeringen. Vår erfarenhet är att både patienter och terapeuter upplever att den bilaterala stimuleringen är en viktig komponent i behandlingen.

Trots att verkningsmekanismen bakom EMDR inte är helt klarlagd så finns det evidens för att metoden är verkningsfull. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) konstaterar i sin sammanfattning 2005 att EMDR, som omfattar en kombination av ögonrörelser och beteendeterapi, har effekt vid PTSD (Evidensstyrka 2) men ögonrörelserna saknar specifik terapeutisk betydelse (Evidensstyrka 1).

På Wonsa används EMDR då metoden har evidens för en effekt på PTSD redan efter få behandlingar och då patienter rapporterar positiva erfarenheter från behandlingen vid korrekt utförande. Vid komplexa trauman använder vi metoden med viss försiktighet. Vår erfarenhet är att metoden då kan ge biverkningar.

Mer information om EMDR och om utbildningar i EMDR teknik: emdr.se & emdr.com

Referenser:
EMDR Institute, Inc
SBU

Lifespan Integration

Lifespan Integration är en traumafokuserad behandlingsmetod som började utvecklas av psykoterapeuten Peggy Pace, USA, i början av 2002. Lifespan Integration utarbetades ursprungligen för att hjälpa människor med komplexa trauman som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Fokus ligger på att integrera svåra livshändelser och bygger på teorier om neurala nätverks plasticitet. Metoden har visat sig vara effektiv också vid enkla trauman, och symtom på PTSD minskar ofta drastiskt redan efter en behandling.

Lifespan Integration baserar sig på teorin att svåra händelser inte integreras i livsförloppet, och att hjärna och kropp därmed får svårt att förstå att händelsen är avslutad. Genom att omdirigera neurala nätverk och integrera händelsen skapas en djup insikt om att faran är över och patienten landar i ett lugnt nu. Metoden kombinerar kunskap om utvecklingspsykologi, neural plasticitet och inlärningspsykologi. Man arbetar i pass om 90 minuter. En händelse processas per tillfälle.

Flera olika protokoll finns och metoden kan också användas för anknytningrelaterade- och dissociativa symtom. Då behövs ofta flera behandlingstillfällen.

På Wonsa använder vi Lifespan Integration eftersom erfarenhet har visat att både patienter och terapeuter ser stor effekt på kort tid, att integreringen sker skonsamt och att resultaten är bestående över tid. Vår erfarenhet är att biverkningar är sällsynta vid korrektutförda behandlingar.

Metoden är dock fortfarande relativt ny och de vetenskapliga studierna är få. Parallellt med att behandlingen används på kliniken så har Wonsa därför påbörjat forskning kring metoden tillsammans med Karolinska Institutet.

Wonsa erbjuder terapeuter med steg 1 utbildning eller motsvarande utbildning i Lifespan Integration.
För mer info om kommande utbildningstillfällen, se här.

Mer information: www.lifespanintegration.se

Somatic Experience

Somatic Experience är en kroppsbaserad traumafokuserad behandlingsmetod som är utvecklad av psykologen och forskaren Peter Levin, USA. Metoden är inspirerad av hur djur återhämtar sig från ”spela död” tillstånd, och baserar sig på stressfysiologi och reglering av det autonoma nervsystemet. Metoden används bland annat inom sjukvården i Norge.

Somatic Experience (SE) skulle kraftigt förenklat kunna beskrivas som en mindfulness för traumatiserade patienter. Varsamt med fokus på närvaro lär sig patienten att hitta ställen i kroppen som är mindre påverkade av traumat i stunden. Genom dessa ställen lär sig patienten att reglera olika typer av stressreaktioner, och patienten lär sig genom direkt upplevelse att känna känslor genom en trygg anknytning till kroppen.

Wonsa använder Somatic Experience (SE) eftersom det finns viss vetenskapligt evidens, förklaringsmodellen går att pröva vetenskapligt, och patienter rapporterar positiva effekter ofta redan efter en korrekt utförd behandling. Vår erfarenhet är att Somatic Experience är mycket effektiv och ger få biverkningar när den utförs korrekt.

 För mer information och utbildningar: traumahealing.org

Arbeta tillsammans med Wonsa

Vill du arbeta med oss för en värld utan sexuella övergrepp? Vårt mål är att hjälpa de som utsatts men också att öka den globala kunskapen om sexuella övergrepp och våld. Därför behöver vi engagerade läkare och terapeuter, men också inspirerande föreläsare, doktorander och forskare.

Alla som jobbar med Wonsa, oavsett om du är läkare eller terapeut, går vår basutbildning ”Att möta traumatiserade patienter”.

Alla terapeuter som arbetar på Wonsa har förutom en grundläggande terapeututbildning också utbildning i traumabehandlingsmetoderna EMDR, Lifespan Integration eller Somatic Experience. Kollegial handledning liksom extern handledning ingår i arbetet.

Skulle du vilja arbeta tillsammans med Wonsa, kontakta oss här eller på info@wonsa.org.

Föreläsningar

För oss är kunskapsspridning en viktig del i arbetet för en värld utan sexuella övergrepp, och vi åker gärna ut till arbetsplatser och föreläser. Vi föreläser både för specialistläkare, ST läkare, kuratorer och terapeuter inom primärvård, gynekologi och psykiatri. Vi anpassar våra föreläsningar efter era behov, både vad gäller innehåll och tidsramar. Prevalens, incidens, bemötande, behandlingsalternativ, samsjuklighet, PTSD och dissociation är några av de ämnen som kan beröras under föreläsningen. Wonsa har också varit med och tagit fram en lathund med tips på formuleringar som fungerar för barn och vuxna när man ska fråga om det svåra, samt förteckningar över såväl kliniker som ideella organisationer som arbetar med målgruppen delas ut. Vill du läsa mer om de utbildningar vi erbjuder kan du göra det här.