Om sexuella övergrepp

Vad är ett sexuellt övergrepp?

Alla sexuella handlingar som begås mot din vilja är sexuella övergrepp. Det är ingen annan än du som avgör vad som är emot din vilja. Det kan se helt olika ut och kännas på helt olika sätt. Men det är alltid du som avgör vad som känns okej. Sexuella övergrepp är brott mot FN:s mänskliga rättigheter, och i Sverige är det ett lagbrott att utsätta någon för ett sexuellt övergrepp. Även om det du har varit med om inte polisanmäls eller leder till en fällande dom, så kan du må dåligt eller känna dig kränkt i flera år efteråt ändå. Vi behandlar våra patienter lika, oavsett av om du aldrig har berättat för någon, om du har gjort en anmälan eller om din anmälan har lett till en rättsprocess med fällande eller friande dom.

Exempel på sexuella övergrepp:

 • Att någon tar på din kropp mot din vilja, eller på ett sätt som du inte tycker om.
 • Att någon fäller kommentarer om din kropp, eller pratar med dig på ett sexualiserat sätt mot din vilja.
 • Att tvingas ha samlag, eller att tillfredsställa en annan persons sexuella behov.
 • Att tvingas bevittna sexuella handlingar.
 • Att tvingas att titta på porr.
 • Att någon gör något sexuellt mot dig när du inte kan skydda dig eller uttrycka din vilja. Till exempel för att du är berusad, drogpåverkad, sover, är sjuk eller har en funktionsnedsättning.
 • Att någon använder sin makt, det vill säga utnyttjar en person som befinner sig i underläge, och får dig att ställa upp på sexuella handlingar.
 • Att bli fotograferad eller filmad i ett sexuellt syfte, om det är emot din vilja eller om du är under 15 år.
 • Att någon försöker köpa eller byta till sig sexuella handlingar med hjälp av pengar, presenter, alkohol, tjänster eller liknande.
 • Att bli såld för sexuella ändamål.

 

Vad är ett sexualbrott enligt lagen?

Den svenska lagstiftningens utgångspunkt är att varje enskild individ alltid, i varje situation, har rätt att bestämma över sin egen kropp. Du har alltså alltid rätt att säga nej till allt som andra vill göra med din kropp, utan att förklara varför. I det juridiska begreppet sexualbrott ingår brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri med flera. Nedan följer sammanfattningar av de olika sexualbrotten. Alla sexualbrott regleras i Brottsbalken kapitel 6.
 
 

VÅLDTÄKT

En våldtäkt sker när någon genom att utnyttja en person som är i särskilt utsatt situation, eller genom misshandel, våld, hot (till exempel om våld eller om att göra någon närstående illa eller förstöra något), eller utan samtycke, penetrerar en annan person vaginalt, analt eller oralt med sitt könsorgan eller med till exempel fingrar eller föremål, eller vidrör den andres kropp med sitt könsorgan.

En särskilt utsatt situation är till exempel:

 • Medvetslöshet
 • Sömn
 • Allvarlig rädsla
 • Berusning eller drogpåverkan
 • Sjukdom
 • Kroppsskada
 • Psykisk skada
 • Psykisk störning
 • Annan omständighet

En våldtäkt kan rubriceras som våldtäkt, mindre grov våldtäkt eller grov våldtäkt. Om våldtäkten bedöms som mindre grov eller grov beror bland annat på graden av våld eller hot, hur många som deltagit i övergreppet eller om det förekommit handlingar som visat på särskild hänsynslöshet eller råhet.

En våldtäkt kan ge mellan 2 och 10 år, beroende på om den bedömts som mindre grov eller grov.

Preskriptionstiden, tiden som kan gå innan man anmäler ett brott, för en våldtäkt är mellan 10 – 15 år. Preskriptionstiden för vuxna börjar löpa den dag brottets begås. För barn gäller att preskriptionstiden börjar löpa när barnet blir vuxet och fyller 18 år. Det betyder att en person som våldtas som barn, kan anmäla en grov våldtäkt ända fram tills att personen fyller 33 år.
 
 

VÅLDTÄKT MOT BARN

Det bedöms som en våldtäkt mot ett barn när någon penetrerar ett barn under 15 år vaginalt, analt eller oralt med sitt könsorgan eller med till exempel fingrar eller föremål, eller vidrör den andres kropp med sitt könsorgan. Det krävs ingen misshandel, våld eller hot för att någon ska dömas för våldtäkt mot barn.

Det bedöms också som en våldtäkt mot ett barn när en vårdnadshavare eller en person som har en liknande relation till barnet, penetrerar ett barn mellan 15 – 18 år, vaginalt, analt eller oralt med sitt könsorgan eller med till exempel fingrar eller föremål, eller vidrör den andres kropp med sitt könsorgan.

Våldtäkt mot barn kan bedömas som våldtäkt mot barn eller som grov våldtäkt mot barn. En våldtäkt mot barn anses som grov om:

 • Gärningsmannen använt våld eller hot om brottslig gärning.
 • Gärningsmannen är närstående till barnet.
 • Gärningsmannen har utnyttjat sin ställning eller sitt förtroende.
 • Flera har förgripit sig på barnet.
 • Tillvägagångssättet kan anses vara hänsynslöst.

Våldtäkt mot barn ger lägst 2 och högst 6 års fänglese. Straffet för grov våldtäkt på barn är lägst 4 och högst 10 års fängelse.

Preskriptionstiden är 10 – 15 år och börjar löpa från och med barnets 18-årsdag.
 
 

SEXUELLT OFREDANDE

Att beröra ett barn under 15 år på ett sexuellt sätt, eller förmå ett barn under 15 år att medverka i en handling som har en sexuell innebörd, är ett sexuellt ofredande. Det är också ett sexuellt ofredande att blotta sig för någon, eller att genom andra handlingar eller ord kränka någons sexuella integritet. Sexuellt ofredande kan ge max 2 års fängelse och preskriptionstiden för sexuellt ofredande är 5 år.
 
 

SEXUELLT TVÅNG

Sexuellt tvång är när någon genom tvång genomför en sexuell handling. Tvång kan vara att utnyttja någon i en särklit utsatt situation (se lista med exempel ovan). Det kan också vara misshandel, våld eller hot.

Sexuellt tvång kan bedömas som sexuellt tvång eller grovt sexuellt tvång. För att brottet ska bedömas som grovt sexuellt tvång så ska antingen fler än en ha deltagit i övergreppet, eller så ska gärningsmannen ha visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Sexuellt tvång kan ge max 2 års fängelse och grovt sexuellt tvång kan ge lägst 6 månader och högst 6 års fängelse. Preskriptionstiden är 5 år för sexuellt tvång och 10 år för grovt sexuellt tvång.
 
 
Wonsa_Videung_972x355
 
 
Läs mer om hur vanligt det är med sexuella övergrepp och vem som utsätter under Fakta om sexualbrott.
 
Nu finns också en patientförening som samlar alla som tycker att vården för de som utsatts för sexualla övergrepp behöver bli bättre, Patienföreningen Medusa, gå gärna med om du håller med!
 
Om du själv är förövare finns det hjälp att få via Preventell. Genom att ta dig själv på allvar och söka hjälp för beteenden som skadar andra, deltar du i arbetet för en värld utan sexuella övergrepp.