Om sexuella övergrepp

Brott mot lagen och FN:s mänskliga rättigheter

Vad är ett sexuellt övergrepp?

Alla sexuella handlingar som begås mot din vilja är sexuella övergrepp. Det är ingen annan än du som avgör vad som är emot din vilja. Det kan se helt olika ut och kännas på helt olika sätt. Men det är alltid du som avgör vad som känns okej. Sexuella övergrepp är brott mot FN:s mänskliga rättigheter, och i Sverige är det ett lagbrott att utsätta någon för ett sexuellt övergrepp. Även om det du har varit med om inte polisanmäls eller leder till en fällande dom, så kan du må dåligt eller känna dig kränkt i flera år efteråt ändå. Vi behandlar våra patienter lika, oavsett av om du aldrig har berättat för någon, om du har gjort en anmälan eller om din anmälan har lett till en rättsprocess med fällande eller friande dom.

Exempel på sexuella övergrepp:

 • Att någon tar på din kropp på mot din vilja, eller på ett sätt som du inte tycker om.
 • Att någon fäller kommentarer om din kropp, eller pratar med dig på ett sexualiserat sätt mot din vilja.
 • Att tvingas ha samlag, eller att tillfredsställa en annan persons sexuella behov.
 • Att tvingas bevittna sexuella handlingar.
 • Att tvingas att titta på porr.
 • Att någon gör något sexuellt mot dig när du inte kan skydda dig eller uttrycka din vilja. Till exempel för att du är berusad, drogpåverkad, sover, är sjuk eller har en funktionsnedsättning.
 • Att någon använder sin makt, det vill säga utnyttjar en person som befinner sig i underläge, och får dig att ställa upp på sexuella handlingar.
 • Att bli fotograferad eller filmad i ett sexuellt syfte, om det är emot din vilja eller om du är under 15 år.
 • Att någon försöker köpa eller byta till sig sexuella handlingar med hjälp av pengar, presenter, alkohol, tjänster eller liknande.
 • Att bli såld för sexuella ändamål

Wonsa_PatternLeaves_972x175

Vad är ett sexualbrott enligt lagen?

Den svenska lagstiftningens utgångspunkt är att varje enskild individ, alltid, i varje situation, har rätt att bestämma över sin egen kropp. Du har alltså alltid rätt att säga nej till allt som andra vill göra med din kropp, utan att förklara varför. I det juridiska begreppet sexualbrott ingår brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri med flera. Nedan följer sammanfattningar av de olika sexualbrotten. Alla sexualbrott regleras i Brottsbalken kapitel 6, du hittar all info i sin helhet här (extern länk som öppnas i nytt fönster).

Våldtäkt är ett brott

En våldtäkt sker när någon genom att utnyttja en person som är i särskilt utsatt situation, eller genom misshandel, våld, eller hot (till exempel om våld eller om att göra någon närstående illa eller förstöra något), penetrerar en annan person vaginalt, analt eller oralt med sitt könsorgan eller med till exempel fingrar eller föremål, eller vidrör den andres kropp med sitt könsorgan.

En särskilt utsatt situation är till exempel:

 • Medvetslöshet
 • Sömn
 • Allvarlig rädsla
 • Berusning eller drogpåverkan
 • Sjukdom
 • Kroppsskada
 • Psykisk skada
 • Psykisk störning
 • Annan omständighet

En våldtäkt kan rubriceras som våldtäkt, mindre grov våldtäkt eller grov våldtäkt. Om våldtäkten bedöms som mindre grov eller grov beror bland annat på graden av våld eller hot, hur många som deltagit i övergreppet eller om det förekommit handlingar som visat på särskild hänsynslöshet eller råhet.

En våldtäkt kan ge mellan 2 och 10 år, beroende på om den bedömts som mindre grov eller grov.

Preskriptionstiden, tiden som kan gå innan man anmäler ett brott, för en våldtäkt är mellan 10- 15 år. Preskriptionstiden för vuxna börjar löpa den dag brottets begås. För barn gäller att preskriptionstiden börjar löpa när barnet blir vuxet och fyller 18 år. Det betyder att en person som våldtas som barn, kan anmäla en grov våldtäkt ända fram tills att personen fyller 33 år.

Våldtäkt mot barn

Det bedöms som en våldtäkt mot ett barn när någon penetrerar ett barn under 15 år vaginalt, analt eller oralt med sitt könsorgan eller med till exempel fingrar eller föremål, eller vidrör den andres kropp med sitt könsorgan. Det krävs ingen misshandel, våld eller hot för att någon ska dömas för våldtäkt mot barn.

Det bedöms också som en våldtäkt mot ett barn när en vårdnadshavare eller en person som har en liknande relation till barnet, penetrerar ett barn mellan 15 – 18 år, vaginalt, analt eller oralt med sitt könsorgan eller med till exempel fingrar eller föremål, eller vidrör den andres kropp med sitt könsorgan.

Våldtäkt mot barn kan bedömas som våldtäkt mot barn eller som grov våldtäkt mot barn. En våldtäkt mot barn anses som grov om

 • Gärningsmannen använt våld eller hot om brottslig gärning
 • Gärningsmannen är närstående till barnet
 • Gärningsmannen har utnyttjat sin ställning eller ett förtroende.
 • Flera har förgripit sig på barnet
 • Om tillvägagångssättet kan anses vara hänsynslöst

Våldtäkt mot barn ger lägst två och högst sex års fänglese. Straffet för grov våldtäkt på barn är lägst fyra och högst tio års fängelse.

Preskriptionstiden är 10 – 15 år och börjar löpa från och med barnets 18 års dag.

Sexuellt ofredande

Att beröra ett barn under 15 år på ett sexuellt sätt, eller förmå ett barn under 15 år att medverka i en handling som har en sexuell innebörd, är ett sexuellt ofredande. Det är också ett sexuellt ofredande att blotta sig för någon, eller att genom andra handlingar eller ord kränka någons sexuella integritet. Sexuellt ofredande kan ge max två års fängelse och preskriptionstiden för sexuellt ofredande är fem år.

Sexuellt tvång

Sexuellt tvång är när någon genom tvång genomför en sexuell handling. Tvång kan vara att utnyttja någon i en särklit utsatt situation. Det kan också vara misshandel, våld eller hot (till exempel om våld eller om att göra någon närstående illa eller förstöra något). Straffet för sexuellt tvång är fängelse i högst två år. För grovt sexuellt tvång är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

En särskilt utsatt situation är till exempel:

 • Medvetslöshet
 • Sömn
 • Allvarlig rädsla
 • Berusning eller drogpåverkan
 • Sjukdom
 • Kroppsskada
 • Psykisk skada
 • Psykisk störning
 • Annan omständighet

Sexuellt tvång kan bedömas som sexuellt tvång eller grovt sexuellt tvång. För att brottet ska bedömas som grovt sexuellt tvång så ska antingen fler än en ha deltagit i övergreppet, eller så ska gärningsmannen ha visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Sexuellt tvång kan ge max två års fängelse och grovt sexuellt tvång kan ge lägst sex månader och högst sex års fängelse. Preskriptionstiden är fem år för sexuellt tvång och tio år för grovt sexuellt tvång.

Förmildrande omständigheter vid sexualbrott mot barn

Om båda parter är nästan jämnåriga och den sexuella handlingen varit frivillig ska gärningspersonen inte dömas.

Det är allas skyldighet att försäkra sig om att personen som man önskar genomföra någon typ av sexuell handling med, både vill och är tillräckligt gammal för att kunna fatta beslut i frågan (är över 15 respektive 18 år). Enligt lagen finns dock ytterligare ett undantag:

Om den som har genomfört ett sexualbrott mot barn inte borde ha insett att barnet var under 15 respektive 18 år, ska hen i enlighet med detta undantag inte dömas för sexualbrotten:

 • Våldtäkt mot barn
 • Sexuellt utnyttjande mot barn
 • Utnyttjande av barn för sexuell exponering
 • Köp av sexuell handling av barn
 • Sexuellt ofredande
 • Grooming

Samlag med vuxet barn, barnbarn eller syskon

Att ha samlag med sitt barn eller barnbarn räknas som samlag med avkomling och är brottsligt och kan ge högst två års fängelse. Preskriptionstiden är fem år. Att ha samlag med helsyskon är också brottsligt och kan högst ge ett års fängelse. Preskriptionstiden för samlag med syskon är två år. Det är inte brottsligt ha samlag med ett halvsyskon.

Wonsa_Patterndotts_972x175

Hur vanligt är det?

När vi räknar på hur många vi tror utsätts för sexuella övergrepp i Sverige utgår vi från den statistik som finns hos Brottsförebyggande rådet, Brå. Deras siffror bekräftar det vi redan vet: Det är svårt att berätta om sexuella övergrepp, både för vuxna och barn. Brås statistik visar att 2 av 10 sexualbrott anmäls. Studier gjorda på barn pekar på att det är ännu svårare för barn att berätta och att bara 1 av 10 barn som utsätts berättar. Det här gör att det inte går att veta exakt hur vanligt det är.

Brås statistik visar att cirka 18 000 sexualbrott polisanmäls varje år. Av dessa är ca 3000 våldtäkter på barn mellan 0-17 år. Lika många, 3000 våldtäkter, anmäls av vuxna varje år. De siffror som finns tyder helt enkelt på att ett barn löper tre gånger så stor risk att våldtas som en vuxen.

Om man räknar med Brås mörkertal, alltså att 2 av 10 sexualbrott anmäls, så landar siffrorna på 90 000 sexualbrott, varav 30 000 våldtäkter, varje år. Det ger närmare 250 sexuella övergrepp eller utnyttjanden på barn eller vuxna, varje dag. I Sverige.

Om man tittar på global statistik hamnar Sverige som det land där näst flest våldtäkter begås i hela världen. Den statistiken tror vi är grovt missvisande. Vi tror att det snarare handlar om att det trots allt är relativt enkelt att anmäla sexualbrott i Sverige, om man jämför med många andra länder.

Om man istället tittar på egenrapporterade sexualbrott eller på uppgifter som kommer från olika organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter ser man att det förekommer sexuellt våld på alla platser över hela världen. De människor som är allra mest utsatta är kvinnor och barn i konfliktområden.

Wonsa har sammanställt brottsstatistik från Brå i en folder som vi kallar Talande fakta. Läs den här.

Skärmavbild 2017-10-27 kl. 16.47.26

Vem som helst kan drabbas

Alla olika typer av människor utsätts för sexuella övergrepp. Mest utsatta är kvinnor och barn, men män utsätts också för sexuella övergrepp. Att leva i ett konfliktområde, eller att ha ett funktionshandikapp ökar risken för att utsättas för sexuella övergrepp.

Statistik från Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna i Stockholm, och från studier som till exempel ACE – Adverse Childhood Experiences visar att risken att våldtas som vuxen ökar om man utsatts för sexuella övergrepp redan som barn.

Vem utsätter?

De allra flesta förövarna är män även om det också förekommer att kvinnor utsätter andra människor för sexuella övergrepp. Brås statistik visar att bland de sexualbrott som anmäls är 98 av 100 förövare män. Det förekommer också att barn och ungdomar utsätter andra jämnåriga eller mindre barn för övergrepp. Erfarenhet visar att många av de som utsätter andra människor för sexuella övergrepp själva har blivit utsatta för olika typer av kränkningar.

Det allra vanligaste är att förövaren känner den de utsätter. Och det gäller både för vuxna och barn.

Det går inte att se på någon om den utsätter andra människor för sexuella övergrepp. De som utsätter andra människor för sexualbrott finns i alla samhällsklasser och i alla kulturer, och de har precis som alla andra människor flera olika sidor. Många kan vara väldigt trevliga. Om man inte har tillräckligt stor kunskap om sexuella övergrepp kan man luras att tro att en person som är trevlig och charmig inte kan utsätta andra människor för sexuella övergrepp. Men det är tyvärr fel. Det skulle vara mycket lättare om de som utsätter andra för sexuella övergrepp alltid var väldigt otrevliga och aggressiva. Ibland kan det vara så. Men de flesta har väldigt fina sidor också. Men det spelar ingen roll. Det är alltid fel att utsätta någon för sexuella övergrepp, hur trevlig personen än är.

Konfliktrelaterat sexuellt våld kallas sådana övergrepp som sker för att söndra och splittra familjer och samhällen, för att nå ekonomiska eller strategiska mål. Det är vanligt vid krig, eller när olika grupper vill få kontrollen över värdefulla naturtillgångar. Det är oftast kvinnor och barn som utsätts, men män drabbas också. Konfliktrelaterat sexuellt våld ersätter dock inte de sexuella övergrepp som sker i fredstid. De läggs snarare ovanpå och blir ytterligare en påfrestning för framförallt kvinnor och barn.

Vad händer sen?

Det är viktigt att veta att sexuella övergrepp, våldtäkt och våld är straffbara brott enligt svensk lag. Vem som helst har rätt att anmäla det du varit utsatt för till polisen.

Många drabbas av en akut stressreaktion efter ett skräckfyllt övergrepp. Depressioner, trötthet och smärta i kroppen är andra vanliga symtom. Omständigheterna vid övergreppet och det efterföljande förloppet påverkar de långsiktiga konsekvenserna. Omvärldens bemötande och reaktioner efter övergreppet påverkar den utsattas förutsättningar att hämta sig och gå vidare. Att få stöd från omgivningen underlättar alltid läkningen.

För barn som utsätts för upprepade övergrepp under uppväxten, har flera förövare, blir sålda för sexuella ändamål och/eller utsatta för tortyr i samband med övergreppen, så blir de psykologiska skadorna ofta stora. Då används ofta en försvarsmekanism som kallas för dissociation. Det är viktigt att veta att det går att läka också dessa skador!

Wonsa_Patternflower_972x175

Tecken på sexuella övergrepp hos barn

Vid pågående brott kontakta alltid 112!

Barn mår alltid dåligt av att utsättas för sexuella övergrepp och våld, och utan hjälp riskerar de att få djupa sår som fortsätter att åsamka smärta under hela livet. Barn visar att de mår dåligt på många olika sätt, därför är det nästan omöjligt att peka på något särskilt symtom som visar på just sexuella övergrepp eller våld.
Om du märker att ett barn i din omgivning inte mår bra, ta dig tid att lyssna, visa att du är intresserad. Var inte heller rädd för att fråga om det är något som barnet vill berätta om, eller om det finns något som barnet är rädd för. Även om du inte får veta vad som pågår, så har barnet fått känna att det finns någon som bryr sig. Och det gör stor skillnad för ett utsatt barn.

Upptäcker du fysiska skador ska de alltid tas på allvar. Det kan handla om blåmärken på kroppen eller skador i hud och könsorgan, sexuellt överförbara sjukdomar, blödningar eller flytningar från underlivet eller anus. Då ska barnet alltid bli undersökt av en läkare och alla fynd ska dokumenteras, oavsett om barnet berättat något eller inte. Det kan vara viktigt om en anmälan blir aktuell någon gång i framtiden. Det är viktigt att någon som barnet är trygg med är närvarande under hela läkarbesöket.

Tro på din magkänsla när du hör eller ser något. Döm inte dig själv eller den som berättar, utan för berättelsen vidare till en person som kan hjälpa till. Du behöver inte uppge ditt namn om du vill vara anonym.
Du kan till exempel höra av dig till:

 • ATSUB (www.atsub.se)
 • Socialtjänsten i din kommun.
 • Ring polisen 114 14, välj anmälan. En misstanke eller oro blir en anmälan.