Om Wonsa

Vilka är vi, varför finns vi?Läkare Gita Rajan håller i papper

Wonsa – World of No Sexual Abuse grundades av läkaren Gita Rajan 2014. Som överlevare av sexuella övergrepp i barndomen blev hon tidigt medveten om kunskapsbrister och svårigheter med att få tillgång till rätt behandling.

Insamlingsstiftelsen och aktiebolaget registrerades under hösten 2014. Under våren 2015 öppnade vi vår första specialistklinik i Gamla Stan i Stockholm där vi tar emot patienter från 12 år och uppåt, oavsett kön, vilken typ av sexuellt övergrepp som har ägt rum och oavsett när det skedde.

Wonsa är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation. Genom behandling, forskning, och kunskapsspridning arbetar Wonsa för att göra specialiserad vård för psykologiska skador efter sexuella övergrepp tillgänglig över hela landet.

Wonsa är idag Sveriges enda forskningsinriktade specialistklinik för vuxna patienter som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

 

Om organisationen

All verksamhet sker inom ramen för Insamlingsstiftelsen Wonsa och för Insamlingsstiftelsen Wonsas aktiebolag, Wonsa AB. Verksamheten regleras i insamlingsstiftelsens stadgar och inga vinstuttag kan göras ur insamlingsstiftelsen.

 

Vår ekonomiska modell

Just nu sker i princip all verksamhet i Insamlingsstiftelsen Wonsa och Wonsa AB på volontär basis. Den ekonomiska modellen för långsiktig ekonomisk hållbarhet och stabilitet utgår från tre finansieringskällor: intäkter från utbildning, intäkter från behandling samt intäkter från insamlade medel.

Utbildnings- och behandlingsverksamheten ryms inom ramen för Wonsa AB. Utbildningen är självfinansierande genom deltagaravgifter. Mottagningen finansieras till ungefär 30 procent genom patientavgifter och landstingsavtalad besöksersättning, resterande del finansieras idag genom gåvor och volontärarbete från våra läkare, terapeuter och administratörer.
Överskott från utbildning och behandling i Wonsa AB går till Insamlingsstiftelsen Wonsa. Inget vinstuttag kan göras ur stiftelsen.

Insamling sker till Insamlingsstiftelsen Wonsa. De medel som kommer in till Insamlingsstiftelsen går för närvarande i första hand till att komplettera landstingets otillräckliga ersättningsmodell för psykologisk traumabehandling, samt till forskning.
Verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.                                             90_Konto_Logo_RGB_200x49px

STADGAR Stiftelsen WONSA

Verksamhetsberättelse 2017

Årsredovisning Insamlingsstiftelsen Wonsa 170101-171231

 

Hit vill vi nå

Vår övergripande vision är en värld utan sexuella övergrepp.  För att nå den tror vi att vår kunskap, insatser och vårt engagemang behöver finnas över hela världen. Det är ett långsiktigt arbete där vi ser att Wonsa med en stabil kopierbar verksamhet i Sverige skapar förutsättningar för att fortsätta att expandera internationellt.

 

Våra värderingar

Sexuella övergrepp och sexuellt våld är områden som präglas av aggressivitet, maktutövning, tabu, skam, skuld, politik och åsikter. Vår övertygelse är att ett konstruktivt navigerande genom detta minfält kräver en blandning av kunskap och goda egenskaper. Våra ledord är:

Expertis
– Vi är experter på frågor som rör konsekvenser och behandling av sexuella övergrepp, och vi strävar hela tiden efter att öka vår kunskap, och sprida den till andra.

Mod
– Vi vågar prata om allt, även det som är obekvämt. Vi är mästare på möjligheter.

Empati
– Vi glömmer aldrig vad Wonsa kommit ur och vi förstår att det vi gör eller inte gör påverkar andra.