Vår forskning

forskning

Vårt mål är att alla som har utsatts för sexuella övergrepp ska kunna få den hjälp de behöver, oavsett var man bor i Sverige. För att det ska bli verklighet så behöver kunskapen om epidemiologi och om effektiva behandlingsmetoder öka. Wonsa bedriver därför forskning tillsammans med Karolinska Institutet.
Forskningens syfte är att öka kunskapen om prevalens, konsekvenser och behandling av sexuella övergrepp och andra psykiska trauman. I vår senaste studie, nyligen publicerad i European Child and Adolescent Psychiatry, har vi identifierat faktorer som gör det lättare för sjukvårdspersonal att hitta flickor som utsätts, eller riskerar för att utsättas för sexuella övergrepp. Läs artiklen i sin helhet här.

forskningForskningsgruppen leds av Axel C Carlsson, docent i epidemiologi på Karolinska Institutet.

”Den forskningen vi bedriver tillsammans med Wonsa kommer på sikt att bidra till att lyfta fram och belysa sambandet mellan svåra livshändelser och hälsa, tillnytta både för drabbade och för professionella som möter dessa personer i primärvården.

Traumatiserade personer finns inom alla typer av vård och det är sannolikt ett underskattat och stort problem att patienter med trauman går länge med exempelvis sömnsvårigheter, depression, smärta och andra typer av symtomdiagnoser utan att få sin problematik identifierad som traumarelaterad. Genom att kunna identifiera traumatiserade personer och genom att kunna erbjuda dem effektiv behandling kan vi bidra till både minskat lidande och samhällsekonomiska förbättringar.

I vår första behandlingsstudie på patienter som utsatts för en våldtäkt visar de preliminära resultaten att vi kan få en kraftig minskning av symtom på PTSD redan efter en behandling (för mer information studiens upplägg se studieprotokoll). Resultaten från den randomiserade behandlingsstudien förväntas vara generaliserbara för andra singeltrauman, men det behöver bekräftas genom reproduktion av studien men med andra singeltrauman. Vad gäller den kvalitativa semistrukturerade intervjustudien som görs på deltagare från behandlingsstudien, så förväntas dessa svar vara framförallt hypotesgenererande, men också ge svar på tänkbara mekanismer bakom den kraftfulla effekten vi ser efter bara en terapisession.

Genom spridning av resultat i vetenskaplig tidskrift, samt genom klinikens utbildningsverksamhet och samarbete med primärvården, så finns det goda möjligheter till spridning och implementering av ny kunskap, vilket skulle kunna få stor påverkan för såväl primärvård som psykiatri.”

FORSKNINGSGRUPPEN BESTÅR AV

Axel C Carlsson
Docent i epidemiologi, apotekare, KI, NVS, Sektionen för allmänmedicin och primärvård.
Om Axel på KI.

Caroline Wachtler
Med. Dr, specialist i allmänmedicin, biträdande lektor på Sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS, KI.
Om Caroline på Researchgate.

Per Wändell
Senior professor i allmänmedicin, specialist i allmänmedicin, KI, NVS, Sektionen för allmänmedicin och primärvård.
Om Per på KI.

Marian Papp
Med. Dr, yogaforskare/kursansvarig ”Yogaträning som kompletterande behandling”, Sektionen för fysioterapi samt sektionen för allmänmedicin och primärvård, NVS, KI.
Om Marian på KI.

Carl Göran Svedin
Professor emeritus, forskningsledare, Barnafrid, IKE, Linköpings universitet, Professor emeritus i barn- och ungdomspsykiatri, forskningsledare, Barnafrid, IKE, Linköpings universitet. Expert och bihandledare till Gita Rajan.
Om Carl på Researchgate och LIU.

Björn Philips
Docent i klinisk psykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, psykoterapiforskare med erfarenhet av randomiserade kontrollerade prövningar.
Om Björn på SU.

Lars Wahlström
Med dr, Karolinska Institutet, CPF, överläkare psykiatri Stockholms läns sjukvårdsområde, VO Psykiatri.
Om Lars på KI.

Gita Rajan
Doktorand, specialist i allmänmedicin, Karolinska Institutet, NVS, Sektionen för allmänmedicin och primärvård, verksamhetschef Wonsa.

Emma Hanfot
Forskningsassistent, ST läkare i allmänmedicin.

Laurynas Urbelis
Forskningsassistent, läkarstudent, Karolinska Institutet.

PÅGÅENDE OCH FÄRDIGA STUDIER

artiklar och studier

REGISTERSTUDIER

Wonsa tar fram registerstudier för att belysa konsekvenser av sexuella övergrepp, på personlig nivå som på samhällsnivå.
Vår första artikel är baserad på en sådan studie. Studien inkluderade alla som bodde i Stockholm mellan 2001 och 2013, och den bygger på diagnoser på sexuella övergrepp som är satta inom alla vårdformer 2013-2014. Det ger två grupper, en som har diagnos på sexuella övergrepp, och en som inte har det. Sedan jämfördes dessa två grupper med avseende på hur många inom grupperna som har diagnoser för stress, ångest, depression, psykos, bipolär sjukdom, missbruk eller smärta.

Huvudfynd:
 • Diagnoser på sexuella övergrepp sätts oerhört sällan  – en jätteviktig fråga i sig. På två år sattes 975 diagnoser, bland 2, 5 miljoner invånare.
 • Bland de flickor (665 st, pojkarna var bara 69 st) 0-17 år som hade en diagnos på sexuella övergrepp var det t ex:
  • Mer än 15 gånger så vanligt att de också hade en diagnos på stress.
  • Mer än 10 gånger så vanligt med en diagnos på missbruk (10,5 % av barnen med övergrepp, att jämföra med 0,6 % av de flickor som inte hade en diagnos på sexuellt övergrepp).
  • Mer än 3 gånger så vanligt med psykos, depression, ångest och bipolär sjukdom.
 • Bland de vuxna med diagnos på sexuella övergrepp var det t ex:
  • Runt 20 gånger så vanligt med alkoholmissbruksdiagnos.
  • 15 gånger så vanligt för kvinnor, och 23 gånger så vanligt för män, att också ha en diagnos på psykos.
  • Mer än 10 gånger så vanligt för män att ha en samtidig diagnos på stress eller ångest.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet: JECH, artikel Wonsa_KI Stockholm
Du får gärna hänvisa till artikeln, vi ber dig då ange Wonsa som källa.

 

Vi undersöker ständigt nya möjligheter till registerdatastudier. Har du en forskningsidé? Tveka inte att kontakta oss på info@wonsa.org.