Publicerade studier

Diagnoses of sexual abuse and their common registered co-morbidities in the total population of Stockholm
Journal of Epidemiology and Community Health 2017

I den här studien tittar vi på hur vanliga olika diagnoser är bland personer som har ett sexuellt övergrepp registrerade i sjukvårdssystemet, i jämförelse med personer som inte har det. Underlaget baseras på alla barn och vuxna som bodde Stockholm mellan 2008-2014. Här ser man att det är mer än 10 gånger så vanligt att en person som har ett sexuellt övergrepp registrerat i sjukvårdssystemet har stressrelaterade sjukdomar, ångest och missbruksproblematik, bland annat. 

 

Health care consumption among adolescent girls prior to diagnoses of sexual abuse, a case–control study in the Stockholm Region
European Child and Adolescent Psychiatry 2019

I den här studien tittade vi vidare på hur användandet av sjukvård ser ut för flickor 12-17 år, som var den mest utsatta gruppen i studien ovan, ett och två år innan ett sexuellt övergrepp registreras i sjukvårdssystemet. Vi gjorde den här studien eftersom vi vet att barn sällan berättar och att övergrepp påverkar hälsan och vi ville veta om det fanns mönster som kunde göra att dessa flickor kunde identifieras och hjälpas tidigare? Det fanns det. Bland annat var det 15 gånger vanligare att dessa flickor sökte sjukvård på grund av självmordsförsök än andra jämnåriga i samma bostadsområde, att de sökte sjukvård mycket oftare än jämnåriga och att det var nästan 10 gånger så vanligt att de fick mediciner för ångest och sömnproblem. En slutsats från studien är att det behövs ökad kunskap inom svensk sjukvård om hur man identifierar och bemöter unga människor som har utsatts för eller löper risk att utsättas för sexuella övergrepp.

 

Health care consumption and psychiatric diagnoses among adolescent girls 1 and 2 years after a first-time registered child sexual abuse experience: a cohort study in the Stockholm Region European Child and Adolescent Psychiatry 2020

I den här studien undersöker vi vad som händer ett och två år efter att sjukvården har registrerat att sexuellt övergrepp har förekommit hos flickorna från den förra studien. Det vi bland annat ville veta var om sjukvården kunde minska risken för självmordsförsök när det fanns kännedom om de sexuella övergreppen. Det vi såg var att sjukvården inte kunde minska risken för självmordsförsök. Istället steg risken för att dessa flickor skulle söka sjukvård på grund av självmordsförsök till att bli 26 gånger högre än för jämnåriga flickor i samma bostadsområde. En slutsats är att det behövs ökad kunskap och förståelse för vilka insatser och processer inom sjukvården som förbättrar eller försämrar hälsa och välmående, samt ökar eller minskar risken för självmordsförsök och självmord hos unga människor som har utsatts för sexuella övergrepp.

 

A One-Session Treatment of PTSD After Single Sexual Assault Trauma. A Pilot Study of the WONSA MLI Project: A Randomized Controlled Trial
Journal of Interpersonal Violence 2020

I den här studien används ett nytt PTSD protokoll, baserat på Lifespan Integration, för behandling av PTSD efter våldtäkt. 70% av deltagarna blev av med sin PTSD diagnos efter en behandling på två timmar, och resultatet höll i sig efter 6 månader. En slutsats är att nya perspektiv på PTSD och PTSD behandling kan korta ner behandlingstiden för PTSD efter våldtäkt. Studien är en pilotstudie och flera och större studier planeras.

Study protocol  Nedan är några av kommentarerna från reviewers:

 "Strong design for a pilot study and I appreciate the decision to examine a single session intervention specifically for individuals with a single traumatic event in the relatively recent past. " "The findings are promising and have potentially very important implications for the field"
"The possible explanations of the efficacy of MLI section is incredibly interesting"

 

Lifespan Integration är en protokollbaserad psykoterapeutisk behandlingsmetod som genom strukturerat arbete med olika tidslinjer bland annat kan hjälpa hjärnan att förankra och integrera traumatiska minnen. WONSA publicerade nyligen den första randomiserade behandlingsstudien på Lifespan Integration för behandling av PTSD efter våldtäkt. Ett protokoll som kallas för MLI användes i studien. Flera studier planeras runtom i världen, både på detta protokoll och på protokoll för andra psykiatriska diagnoser. Metoden är kraftfull. Särskild utbildning behövs för att kunna utföra metoden på ett säkert sätt, trots dess tillsynes enkla förfaringssätt. Vi har av denna anledning valt att inte ha manualen på vår hemsida. Vill du läsa den går det bra att kontakta oss via info@wonsa.org.

 

Delayed healthcare access among victims of sexual abuse, understood through internal and external gatekeeping mechanisms
Nordic Journal of Psychiatry 2021

I den här studien analyseras vilka symtom, diagnoser och typer av övergrepp som förekommer bland de patienter som söker hjälp på WONSAs specialistklinik, samt hur de har upplevt tillgången till sjukvård. Bland annat ses att:

 • majoriteten av patienterna har utsatts för penetrerande övergrepp i barndomen
 • 80% har försökt söka hjälp på andra mottagningar innan de kom till WONSA 
 • 90% uppfyller kriterierna för PTSD och/eller depression när de kommer till WONSA, oberoende av om de haft kontakt med annan sjukvårdsgivare innan de kom till WONSA 
 • den genomsnittliga tiden mellan det första övergreppet och att patienten berättar om övergreppet för någon för första gången är 16 år
 • det genomsnittliga antalet diagnoser vid inskrivning på WONSA var 6 diagnoser
 • de faktorer som hade starkast koppling till suicidförsök var:
  • antal ACEs
  • antal förövare och
  • biologisk pappa som första förövare

I studien presenteras också en gatekeeping modell för hur kunskap om faktorer som hindrar eller underlättar vårdtillgång för sexualbrottsutsatta kan används för att utvärdera vårdtillgänglighet för sexualbrottsutsatta. Du hittar den här.

 

Sexual violence, mental health, and suicidality - Results from a survey in cooperation with idea‐driven organizations and their social media platform followers

Health Science Reports, publcerad av Wiley Periodicals LLC på uppdrag av Folkhälsomyndigheten 2022