Vetenskap

Evidens kan beskrivas som "bästa tillgängliga faktaunderlag" och det finns olika grader av evidens. Den första nivån är beprövad erfarenhet. 

Vetenskap kan beskrivas som strukturerade observationer och strukturerad testning av hypoteser. När dessa presenteras på ett sätt som är så tydligt att observationerna och hypoteserna går att kontrollera och upprepa, så publiceras de efter granskning i vetenskapliga tidskrifter. När observationerna och hypoteserna kan testas och upprepas med samma resultat flera gånger så har högsta evidens uppnåtts.

Nedanför finns ett urval av publicerade studier som berör WONSAs område. Sidan uppdateras löpande. 

 

Epidemiologi

Det finns en stor mängd epidemiologiska studier som undersöker förekomst av sexuella övergrepp och samband mellan olika typer av interpersonellt våld, sexuella övergrepp, adverse childhood experiences (ACEs) och samsjuklighet. Nedan finns ett urval, som fylls på successivt.

Neurofeedback

Neurofeedback har använts sedan 50-talet och det finns en mängd olika studier inom olika områden. Evidens för behandling av psykiatriska diagnoser finns, men fler och större randomiserade kontrollerade behandlingsstudier med placebo arm behöver genomföras. Nedan finns ett urval av studier som rör traumabehandling.

Adverse Childhood Experiences, The ACE-Study

The ACE-study är en av världens mest citerade folkhälsostudier och det finns så mycket information och studier kopplade till den att den har en egen hemsida. Istället för att referera till specifika studier om ACE så har vi därför valt att länka till hemsidan. Här kan man leta studier efter ämne och området.

Lifespan Integration

Lifespan Integration är en protokollbaserad psykoterapeutisk behandlingsmetod som genom strukturerat arbete med olika tidslinjer bland annat kan hjälpa hjärnan att förankra och integrera traumatiska minnen. WONSA publicerade nyligen den första randomiserade behandlingsstudien på Lifespan Integration för behandling av PTSD efter våldtäkt. Ett protokoll som kallas för MLI användes i studien. Flera studier planeras runtom i världen, både på detta protokoll och på protokoll för andra psykiatriska diagnoser. Metoden är kraftfull. Särskild utbildning behövs för att kunna utföra metoden på ett säkert sätt, trots dess tillsynes enkla förfaringssätt. Vi har av denna anledning valt att inte ha manualen på vår hemsida. Vill man läsa den går det bra att kontakta oss via info@wonsa.org.

Psykedelika

Psykadelika är ett samlingsnamn för en grupp substanser som på olika sätt påverkar hjärnan och som tycks öka såväl plasticitet som förmågan till annorlunda sinnesupplevelser. Det finns en uppsjö av pågående studier och nedan länkas till några av dem. Dr. Stanislav Grof: “...the potential significance of LSD and other psychedelics for psychiatry and psychology [is] comparable to the value the microscope has for biology or the telescope has for astronomy” (Stolaroff 2004)