Socialstyrelsen avsätter medel för utvecklingsarbete mot våld i nära relation

Vi är så glada att berätta att Socialstyrelsen beviljat WONSA utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relation för 2022!

Syfte med statsbidraget

"En övergripande målsättning är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet. Statsbidraget syftar till att ideella föreningar och stiftelser som bedriver verksamhet på lokal nivå ska kunna utveckla sitt arbete i enlighet med uppdraget. Medlen ska bidra till att utveckla sådan verksamhet som förbättrar det direkta stödet till den enskilda individen. I detta syfte får medlen också användas till kompetensutveckling.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2020–2022 fördela utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer m.m. Statsbidraget ska ge ideella föreningar och stiftelser möjligheten att utveckla sitt arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Statsbidraget för 2022 fördelas under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet. För år 2021 fanns 4 miljoner kronor att fördela i detta bidrag."

 

Fördelningslista: https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/globalassets/dokument/fordelning/statsbidrag-fordelningslista-vald-nara-relation-ideella-foreningar-2022.pdf