Här hittar du några vanliga frågor och svar om WONSA

Om WONSAs patienter och vanliga symtom

 

Vem kan vara patient på WONSA?

Svar: Alla som har utsatts för sexuella övergrepp och som har symtom efter detta.

Det spelar ingen roll när övergreppet hände, vilket kön eller vilken könsidentitet man har, var man bor eller vilken typ av sexuellt övergrepp som man har blivit utsatt för. Vi har i nuläget dock inte möjlighet att erbjuda lekterapier, och därför samarbetar vi med Ericastiftelsen när det handlar om små barn. Vår huvudsakliga fysiska verksamhet är i Stockholm.

 

Vem är den vanligaste patienten på WONSA?

Svar: Vuxna kvinnor som utsatts för incest i barndomen är vår vanligaste patient, men vi har tar emot patienter oavsett kön och typ av utsatthet, från 12 år och uppåt.

Barn utsätts oftare än vuxna för sexualbrott, men barn har svårt att berätta och få hjälp under barndomen. Flickor utsätts oftare än pojkar (TalandeFakta, statistik). Barn utsätts ofta för upprepade övergrepp av någon i sin närhet. Det här syns på kliniken. Den vanligaste patienter på WONSA idag är vuxna som utsatts för upprepade övergrepp som barn, och av dessa är ungefär 90% kvinnor och 10% män.

Medelåldern för nybesök har under de första åren varit 45 år, men allt eftersom kunskapen om att det går att få hjälp sprids så har medelåldern sakta sjunkit och andelen män som söker sig till oss ökar också i långsam takt. Den yngsta patienten som gått i behandling hos oss var 6 år gammal, och den äldsta 75.

Ungdomar, särskilt flickor, löper idag också stor risk för att bli utsatta för våldtäkter och andra sexuella övergrepp av jämnåriga. För att underlätta för dessa ungdomar att få hjälp har vi startat ett särskilt fokusspår på det som vi kallar för NorA, eller Noramottagningen. 

 

Kan man ”glömma” bort att man har varit utsatt för sexuella övergrepp?

Svar: Man kan sakna tillgång till traumatiska minnen, och det kallas för dissociativ amnesi.

Det finns idag många studier som bekräftar det som kallas för dissociativ amnesi, och som är ett kraftfullt neurobiologiskt försvar som aktiveras av stark skräck.

Ungefär 30% av WONSAs patienter har under perioder inte haft tillgång till minnen av övergrepp alls, ännu fler har eller har haft perioder när delar av minnena inte har varit tillgängliga. Det är också vanligt att traumatiska minnen är fragmenterade – det vill säga att de dyker upp i små delar, som bitar av fotografier, men traumatiska minnen kan också vara knivskarpa och detaljrika. Generellt kan man säga att de flesta traumatiska minnen upplevs på andra sätt än vanliga minnen.

 

Vilka är de vanligaste diagnoserna hos patienter på WONSA?

Svar: Ungefär 80% av våra patienter har en komplex PTSD (CPTSD), 10% har dissociativ identitetsstörning (DID) och ca 10% har ett "vanligt" posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Dessa diagnoser brukar ofta ses tillsammans med symtom och diagnoser som ångest, depression, smärta och sömnproblem.

Genomsnittspatienter på WONSA har hunnit få sex diagnoser innan de kommer till WONSA. Nedan ser du hur stor andel av de första 100 patienterna som kom på nybesök till WONSA under 2017 som fick eller redan hade fått någon av nedanstående diagnoser. 

 

Ångest

90%

PTSD

85%

Depression

80%

Kronisk smärta

60%

Utmattningssyndrom

50%

Dissociativa symtom

50%

Sömnstörning

40%

Ätstörning

30%

Självskadebeteende

30%

Dissociativ amnesi

30%

Tidigare självmordsförsök

30%

Substansmissbruk

20%

 

 

Om remittering, avtal och ersättningssystem 

 

Vem kan remittera till WONSA?

Svar: Ingen remiss behövs för behandling på WONSA. Den första kontakten sker istället genom att den som önskar vård fyller i en egenanmälan

Från och med 1 augusti 2023 blir WONSAs specialistklinik en del av Region Stockholms specialistpsykiatri. WONSAs specialistklinik drivs av Insamlingsstiftelsen WONSAs helägda dotterbolag Circuit AB. 

WONSAs verksamhet kostar i dag ca 15 msek per år. Avtalet som är ingånget ger en ersättning på ca 5 msek/år. 

Den del av WONSAs verksamhet som inte täcks av detta avtal, fortsätter som tidigare inom  WONSAs specialistmottagning inom ramen för Insamlingsstiftelsen WONSA, och finansieras liksom tidigare av gåvor, bidrag och avtal med enskilda vårdcentraler inom Region Stockholm.  

Tack vare ett nära samarbete med Sköndals Husläkarmottagning, kan patienter listade på vårdcentral som ej har avtal med WONSA, få behandling på WONSA utan att behöva lista om sig. 

 

Kan man få behandling på WONSA även om man bor utanför Stockholm?

Svar: Ja. För att ställa sig i kö till behandling fyller man i samma egenanmälan oavsett var i landet man bor.

Fysiska besök kan idag genomföras i Stockholm och i Göteborg. För vissa av våra behandlingsprogram kan man komma på ett eller några enstaka fysiska besök, för att sedan fortsätta behandlingen via video. Vi arbetar för att göra behandling tillgänglig på flera ställen i landet. Vill du samarbeta med oss för detta ändamål så mejla oss gärna till info@wonsa.org

 

Kan en vårdgivare skicka en remiss även utan avtal med WONSA?

Svar: Alla vårdgivare kan remittera till oss, men för att ställa sig i kö hos oss så behöver varje enskild patient göra en egenanmälan.

För att minska administrationen så rekommenderar vi att du som vårdgivare hjälper din patient att fylla i en egenanmälan istället för att skicka en remiss!  

 

Kostar det något för en vårdcentral ha avtal med WONSA? 

Svar: För vårdcentraler i Region Stockholm kostar det ingenting.

Vårdcentraler i Region Stockholm får ersättning för psykosociala besök oavsett som de utförs på vårdcentral eller hos underleverantör. Genom avtalet bekräftar vårdcentralen att WONSA är underleverantör och har rätt att fakturera vårdcentralen för de patienter som är remitterade till WONSA, och som vårdcentralen får ersättning för från Regionen.

 

Kan man söka sig till WONSA utan remiss?

Svar: Ja! Vi föredrar det, då det minskar mängden pappersarbete för alla. Du gör då en egenanmälan via den här länken.

När vi har tagit emot din anmälan skickar vi ut ett sekretessäkrat och krypterat frågeformulär till dig via vårt journalsystem. När vi sedan fått in dina svar återkommer vi till dig med information om vilket behandlingsprogram vi tror skulle passa dig bäst. 

 

Vad kostar besök på WONSA för mig som patient?

Svar: WONSA tar ut en administrativ avgift på 250 kr per månad. Eventuell patientavgift innan frikort faktureras. 

Sent avbok/uteblivet besök kostar 400 kr. Frikort gäller ej.

 

Vad händer om jag inte kan komma på mitt besök?

Svar: Då bokar vi om ditt besök. Observera dock att du behöver avboka besöket minst 24 timmar innan ditt besök, annars behöver du betala för ditt besök ändå. Sent avbok/uteblivet besök kostar 400 kr. Frikort gäller ej.Under pandemin följer Region Stockholms rutiner, som du hittar här. 

 

Hur betalar jag för mina behandlingar på WONSA?

Vi rekommenderar autogiro för den administrativa avgiften på 250 kr/månad. 

Eventuell patientavgift faktureras.

 

Kan försäkringsbolag betala för behandling på WONSA?

Svar: Ja, det går bra.

 

Om väntetider, vårdprogram & riktlinjer

 

Hur långa väntetider är det till WONSAs specialistmottagning och specialistklinik?

Svar: Köerna rör på sig, men det går tyvärr sakta på grund av bristande resurser och ofta långa behandlingstider. Vi beklagar detta, och vi gör vad vi kan för att förändra situationen.

För patienter som har en "vanlig" PTSD efter enstaka utsatthet (Noramottagningen) är väntetiden några veckor till några månader. För övriga längre behandlingsprogrammen är väntetiderna ofta flera år. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att få uppdaterad information! Här kan du läsa mer om nuvarande köläge för respektive behandlingsprogram.

 

Observera att läkarmottagningen endast är öppen för patienter som går i behandling på WONSA.

 

Varför är det så långa väntetider till WONSA?

Svar: Patienterna är många, behandlingstiderna långa och resurserna är små.

Tyvärr är sexuella övergrepp vanliga, och det har saknats tillgång till specialistvård under lång tid. Det betyder att det finns många patienter som behöver hjälp, och att många behöver hjälp under lång tid.

Det saknas också fortbildningsstrukturer för vårdpersonal och ersättningssystem som är anpassade efter sexualbrottsutsattas vårdbehov. Det gör att befintlig primärvård och psykiatri vårdgivare har svårt att tillgodse sexualbrottsutsattas vårdbehov, och att nya aktörer inte vill etablera sig.

Att befintliga avtalsmodeller inte anpassade för den typen av vård som många sexualbrottsutsatta behöver gör att WONSA är beroende av gåvor, bidrag och volontärarbete, och att vi ofta inte kan ge våra patienter allt de behöver. Detta gör i sin tur att behandlingstiderna blir längre och att köerna växer.   

WONSA har numera kopierbara koncept både för specialistmottagningar och för fortbildningar. Vi kan hjälpa regioner att öppna mottagningar över hela landet. Är din region eller mottagning intresserad av samarbete? Mejla till info@wonsa.org!

 

Vilka vårdprogram och riktlinjer för behandling använder WONSA?

Svar: WONSA använder befintliga vårdprogram och riktlinjer så långt det räcker. Det saknas dock tyvärr behandlingsprogram och riktlinjer för patienter med komplex PTSD (CPTSD) och dissociativa identitetsstörningar. För dessa patienter anpassar vi exponeringsbaserade metoder för PTSD-behandling, använder metoder där det finns internationella studier som visat på lovande resultat, eller bedriver behandling inom ramen för forskning. Läs mer om de olika behandlingsprogrammen här.

Vi samarbetar och tar handledning av nationella och internationella experter för att kvalitetssäkra våra behandlingsprogram och riktlinjer.

 

Övriga frågor

Vilka är personerna på bilderna på WONSAs hemsida?

Svar: Bilderna som används på WONSAs hemsida är om inte annat anges köpta från StockAdobe, och de har ingen koppling till WONSAs verksamhet.

 

Vem äger WONSA?

Svar: WONSA har ingen ägare.

WONSA är en insamlingsstiftelse. Det betyder att WONSA är sin egen juridiska enhet, och alltså inte har någon annan ägare än ”sig själv”. Stiftelsens regleras av sina stadgar och förvaltas av sin styrelse. Stiftelsen instiftades 12 december 2014 av Gita Rajan. Du hittar mer information om WONSAs stiftelse här.

 

Vad händer om WONSA börjar gå med vinst?

Svar: Då kan WONSA hjälpa fler som har utsatts och förhindra fler övergrepp från att hända! Vi ser fram emot detta!

I WONSAs stadgar regleras att alla medel som WONSA samlar in eller tjänar endast får gå till WONSAs ändamål. WONSA har inte heller några ägare som kan begära vinstutdelning. Utöver detta så kontrolleras WONSAs ekonomi också av Svensk Insamlingskontroll.