Så här påverkas du som patient

 

Det är alltid frivilligt att delta i forskning och utbildning på WONSA, och din behandling påverkas inte av om du väljer att vara i ett forsknings- eller utbildningsmoment eller inte.

 

Forskning

Forskning handlar om att samla in information, att analysera och försöka förstå informationen i relation till tidigare kunskap, och att sedan sammanfatta och presentera det man har förstått. 

Information kan samlas in på många sätt: Genom litteratur, enkäter, intervjuer, genom att gå igenom journalmaterial, mäta och skatta olika symtom och funktioner, eller genom att observera förlopp och processer som sker spontant över tid eller som man påverkar på olika sätt. 

Så fort människor är involverade i forskning så krävs ett godkännande från etiknämnden. WONSA har alltid etiktillstånd på all forskning som sker inom ramen för WONSA. 

En person kan vara indirekt involverad i forskning. Ett exempel på det är när man tittar på avidentifierad information från olika register, eller när ett avidentifierade journalmaterial gås igenom. Då ges tillståndet av den regionala etiknämnden och enskilda individer tillfrågas inte.

En individ kan också vara direkt involverad i forskning. Ett exempel på det är när man samlar in information via enkäter eller intervjuer, eller när en specifik behandlingsmetod studeras. När en individ är direkt involverad så tillfrågas varje individ personligen både muntligt och skriftligt om tillstånd. 

 

Utbildningsmoment

Vår målsättning är att du ska få så mycket kunskap om dina symtom, dina skador och din läkeprocess så att du till slut blir din egen expert. Då kan du tillsammans med din behandlare komma fram till vilka forsknings- eller utbildningsmoment som du kan välja att delta i utan att din trygghet och behandling äventyras. Det är framförallt tre olika utbildningsmoment som kan påverka dig: 

Citering, inspelning och föreläsning:

 • Citat och beskrivningar från patienter kan vara mycket värdefulla för förståelsen för olika processer. När vi använder citat är de alltid anonymiserade. Det betyder att de presenteras på ett sätt som gör att ingen ska kunna förstå vem det är som har sagt vad. 
 • Ibland används patienters egna berättelser på tre olika sätt:
  • Ljudupptagning - innan en ljudupptagning görs ber vi alltid patienten om muntligt och skriftligt tillstånd.
  • Filmning - innan vi filmar ber vi alltid patienten om muntligt och skriftligt tillstånd. En film kan återge fullt ljud och bild, eller så kan rösten förvrängas eller bilden göras suddig.
  • Deltagande på föreläsning - innan deltagande på en föreläsning ber vi alltid patienten om muntligt och skriftligt tillstånd. 

Bedömning och behandling:

 • Efter läkar- och psyologexamen så har läkaren och psykologen den teoretiska kunskap som krävs, men innan de får sin legitimering behöver de arbeta praktiskt som AT-läkare eller PTP-psykologer. Alla AT-läkare och PTP-psykologer på WONSA går vår grundläggande interna utbildning innan de träffar våra patienter, och de sitter alltid med (auskultering) vid några besök innan de tar egna patienter. Du som patient tillfrågas också och får ge ditt godkännande innan du träffar en arbetande AT-läkare eller PTP-pyskolog på WONSA.

Auskultering: 

 • Studenter behöver ibland sitta med på patientbesök för att öka sin förståelse för bemötande, bedömning och behandling. Vi informerar alltid i god tid när auskultering pågår. 
 • Ny personal, liksom AT-läkare och PTP-psykologer kan behöva sitta med på patientbesök som förberedelse inför att det egna arbetet med patienter på WONSA. Vi informerar alltid i god tid när auskultering pågår.